Általános szerződési feltételek

 

1. Általános információ - érvényességi kör

1.1 Ezek az általános szerződési feltételek érvényesek az URIMAT Schweiz AG ( később, mint 'Szállító')által az ügyfelek( később, mint 'Vevől') számára kibocsátott összes árajánlatra, valamint a felek között a szállítói termékek( később, mint 'termékek') értékesítésére és szállítására kötött megállapodásokra. A Vevő bármely ellentétes, általános vagy különleges feltétele csak akkor érvényes, ha azokat a Szállító kifejezetten írásban elfogadta és csak a Szállító által megerősített egyedi esetre vonatkoznak.

1.2 A szerződéses felek minden megállapodását és jogilag releváns nyilatkozatát írásban (levélben, e-mailben vagy faxon) kell megtenni, hogy érvényesek legyenek.

1.3 Ezek az általános szerződési feltételek felváltják a Szállító korábbi általános szerződési feltételeit.

 

2. Ajánlatok és szerződések megkötése

2.1 A szerződés csak akkor tekinthető megkötöttnek, ha a szállító írásban (levélben, e-mailben vagy faxon) megkapja és megerősíti a megrendelés elfogadását ('megrendelés visszaigazolása').

2.2 A Szállító által kibocsátott árajánlatok nem kötelező érvényűek, hacsak másként nem jelezzük. A Szállító által kötelező érvényűnek nyilvánított ajánlatok 30 napig érvényesek. Az árak szóbeli feltüntetése nem mindig kötelező.

2.3 Az ajánlatokban szereplő egyedi információk vagy különleges feltételek vagy a szállítótól kapott megrendelés-visszaigazolások ezen általános szerződési feltételek mellett érvényesek.

2.4. A Szállító termékeihez nem közvetlenül kapcsolódó további mérnöki szolgáltatásokról a szerződéses feleknek a megrendelés leadása előtt meg kell egyezniük és a felmerülő költségek szerint külön számlázni kell őket.

 

3. Árak

3.1.1 A belföldi szállítások esetében az árakat a Szállító árlistáiból kell venni. Ezek az árlisták a szállítási feltételeket is meghatározzák. Hacsak az árjegyzékek másként nem rendelkeznek, vagy a szerződő felekmásként nem állapodnak meg, az árak svájci frankban vannak meghatározva, tartalmazzák a csomagolást, de nem tartalmazza az áfá-t, az összeszerelést, a szerelést vagy az üzembe helyezést stb… ezeket az elemeket külön számlázzuk. 100 CHF (áfa nélkül) áruérték alatti megrendelésekre 25 CHF átalánydíjat számítanak fel. Minden szállítás üzemből ('Ex Works')készül. Az Incoterms 2000 alkalmazandó. A szállítás, a biztosítás, az illetékek és az adók a Vevőt terhelik, kivéve az ellenkező, a Szállító által írásban elfogadott külön megállapodásokat.

3.1.2 Exportszállítás esetén az árakat a szállító árlistáiból kell venni. Hacsak a szerződő felek másként nem állapodnak meg, a feltüntetett árak nettó üzemi árak (Incoterms 2010, EXW Hombrechtikon).

3.2  Nyilvánvaló hibák (pl.:téves számítások) esetén a Szállító árlistáiban, árajánlataiban vagy a Szállító megrendelés-visszaigazolásaiban a Szállító jogosult törölni vagy módosítani az érintett árajánlatot vagy megrendelés-visszaigazolást. A szállítás napján a Szállítói árjegyzéknek megfelelően alkalmazott árak kerülnek alkalmazásra.

3.3 Ha az elfogadás a szerződés kötéstől számított négy hónapnál hosszabb időn túl történik, a Szállító felszámíthatja a Vevőnek a szerződés megkötését követően felmerülő összes költségnövekedést, ha ezekért nem a Szállító felelős, és ha ezek befolyásolják a Szállító számítási alapját.

 

4. Fizetési feltételek

4.1 A következő fizetési időszakok érvényesek, a szerződő felek közötti írásbeli megállapodásoktól eltérően:   nettó30 nap Svájcban, a számla keltétől számítva. Külföldre történő szállítás kizárólag a vevő nevében kiállított és egy nagy svájci bank által megerősített akkreditív ellenében, vagy előleg ellenében történik.

4.2 A fizetéseket a Vevőnek a Szállító bejegyzett címére kell teljesítenie, bármilyen költség, adó vagy díj levonása nélkül. A tartozás összegét át kell utalni a Szállító bankszámlájára / postai számlájára a számlán feltüntetettek szerint. A fizetési módtól függetlenül a fizetés csak akkor tekinthető teljesnek, ha a Szállító szabadon rendelkezhet az összeggel. Különböző fizetési feltételekről írásban kell megállapodni.

4.3 Ha a Szállító a 4.1. szakaszban meghatározott fizetési időszak végéig nem kapta meg a teljes összeget, akkor a Vevőt automatikusan értesítés nélkül késedelmesnek kell tekinteni, és a Szállító 5% késedelmi kamatot számít fel további értesítés vagy emlékeztető nélkül. A további károk megtérítésének igénylése fenntartva.

4.4 Késedelmes fizetés esetén a Szállítónak - saját belátása szerint és a rendelkezésére álló egyéb jogi eszközök sérelme nélkül - joga van visszatartani egyéb olyan szállításokat is, amelyek nem járnak a fennálló fizetéssel, elállhat a szerződéstől és/vagy eladhat olyan termékeket, amelyeket megrendeltek, de még nem küldtek el a Vevő nevére, és az eladásból származó bevételeket jóváírják a Vevőnek a tartozással szemben. Ha a bevétel nem fedezi az eladási árat, akkor a vevőnek meg kell fizetnie a Szállítónak a fennmaradó összeget. A Vevő vállalja továbbá a késedelmes fizetésből származó összes költség megfizetését, beleértve az ésszerű jogi és számviteli költségeket, valamint a beszedési költségeket.

 

5. A tulajdonjog fenntartása

5.1 A Szállító mindaddig fenntartja a szállított termékek tulajdonjogát, amíg a vonatkozó termékek vételárát teljes mértékben meg nem fizetik, és a folyamatban lévő üzleti kapcsolatból eredő összes követelést rendezik. A Vevőnek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket a Szállító tulajdonának védelme érdekében (ideértve a tűz- és vízkárok és lopások elleni megfelelő biztosítást is).

5.2 A Vevő ezennel felhatalmazza a Szállítót, hogy ezt a tulajdonjogi fenntartást a nyilvántartásba vezesse. A Vevőnek együtt kell működnie a belépési folyamatban.

5.3 Amíg a vonatkozó termékek vételárának teljes kifizetése meg nem érkezik, és a folyamatban lévő üzleti kapcsolatból eredő összes követelés ki van elégítve, a Vevő csak a szokásos üzleti tevékenység során jogosult a leszállított termékek továbbértékesítésére, amennyiben ez nem rontja a  Vevő pénzügyi helyzetét hosszú távon. A Vevő ezennel átruházza a Szállítóra a fenntartott áruk viszonteladásából származó összes járulékos jogot, beleértve az esetleges egyenlegigényeket is.

5.4 A termékek bármilyen feldolgozását vagy átalakítását a fizetés utáni tulajdonjog-átruházás előtt (lásd az előző 5.1–5.3. Szakaszokat) mindig a tulajdonjogot fenntartó félnek kell elvégeznie. Ha a terméket más, a Szállítóhoz nem tartozó termékekkel kombinálják, hogy új terméket alkossanak, akkor a Szállító, mint a tulajdonjogot fenntartó fél, az új termék társtulajdonát szerzi meg a szállított termék és a másik értéke arányában feldolgozott tárgyakat a megállapodás idején. A teljes kifizetést követően a Szállító átadja ezt a tulajdonjogot a Vevőnek (a tulajdonjog átruházása fizetés útján).

 

6. Szállítási terjedelem, előírások és műszaki dokumentumok

6.1 A megrendelés visszaigazolása szabályozza a szállítások és szolgáltatások körét és végrehajtását. Azokat az anyagokat vagy szolgáltatásokat, amelyek nem szerepelnek a megrendelés visszaigazolásában, felszámoljuk.

6.2 Eltérő megállapodás hiányában az értékesítési tárgyat a vonatkozó értékesítési dokumentumokkal / előírásokkal összhangban kell szállítani. A Szállító részéről az eltérések és a kisebb részletek kialakításának változása fenntartva marad, és nem jogosítja fel a Vevőt panasz benyújtására.

6.3 A termékek gyártása, ellenőrzése és dokumentálása a Szállító műszaki előírásainak megfelelően történik. A kiegészítő dokumentumok kézbesítéséről a Vevőnek és a Szállítónak külön kell megállapodnia. A Vevőnek írásban értesítenie kell a Szállítót legkésőbb a megrendelések  időpontjáig minden olyan további jogi, adminisztratív vagy egyéb előírás és szabvány szerint, amely a szállítások és szolgáltatások teljesítéséhez, a műveletekhez vagy az egészségügyi és biztonsági rendelkezésekhez kapcsolódik. A szállító azonban csak akkor vállalja, hogy betartja az egyéb előírásokat és szabványokat, ha ezt írásban megerősítette.

6.4 Eltérő megállapodás hiányában a Szállító prospektusai és katalógusai nem kötelező érvényűek. A műszaki dokumentációban szereplő részletek csak akkor kötelezőek, ha azokat írásban kifejezetten garantálták.

 

7. Szállítási időszak

A megadott szállítási határidőket lehetőség szerint be kell tartani, de azok nem kötelező érvényűek, ha nincs ellentétes megállapodás. A kézbesítés késedelme a Vevőnek nem ad jogot sem a szerződéstől való elállásra, sem pedig a jelen vagy más megrendelések törlésére, és nem jogosítja fel a Vevőt a késés miatti közvetlen vagy közvetett károk megtérítésére.

 

8. Kézbesítés, fuvarozás és biztosítás

8.1 Hacsak a megrendelés visszaigazolása másként nem rendelkezik, a termékeket a Szállító egyszeri közúti szállításra vonatkozó szabványának megfelelően csomagolják. A Vevőnek külön díjat számít fel a légi vagy tengeri fuvarozásra alkalmas speciális csomagolásokért.

8.2 Belföldi szállítás esetén minden szállítás a Szállító költségére és kockázatára történik. A szállítmányozással és a biztosítással kapcsolatos különleges igényeket időben és legkésőbb a szállítás előtt 30 nappal értesíteni kell a Szállítót. Ha a Vevő nem ad ki egyértelmű szállítási utasításokat, a Szállító saját belátása szerint határozza meg a megfelelő szállítási módot a biztonság és a költségek szempontjából. A Vevő által igényelt expressz kézbesítéseknek megfelelő felár fizetendő.

8.3 Exportszállítás esetén a szállítás a Vevő költségére és kockázatára történik. A Vevő felelős a bármilyen típusú károk biztosításáért.

 

9. Visszáru

9.1 Azokat a termékeket, amelyeket a Vevő a szállítóhoz visszaküld, megfelelő módon kell címezni, a helyes postaköltséget tartani, megfelelően biztosítani kell, és az eredeti csomagolásban kell elküldeni a szállító utasításainak megfelelően és a vevő költségére.

9.2 A kiszállított termékek visszaküldéséért 25% -os átalánydíjat számítanak fel (a vonatkozó termékértékhez viszonyítva). Ha a termékeket nem eredeti csomagolásban, vagy nem tökéletes állapotban küldik vissza, a Szállító fenntartja a jogot, hogy egyedi esetekben magasabb kezelési díjat számítson fel a visszaküldött termékek állapotának megfelelően. A több mint négy hete szállított termékeket és pótalkatrészeket csak kivételes esetekben lehet visszaküldeni az Urimat Schweiz AG értékesítési osztályával történt előzetes megállapodás alapján.

9.3 Ha az előírt határidő lejárta után panasz érkezik azokra a termékekre, amelyeket érvényes szerződés alapján szállítottak, a szóban forgó termékeket csak akkor lehet visszaküldeni, ha a Szállító erről írásban beleegyezett. Használt és egyedi gyártású termékeket nem lehet visszaküldeni.

 

10. Szállítási kockázatok és előnyök

Feltéve, hogy ezekben az általános szerződési feltételekben nincs meghatározva korábbi időpont, a termékekkel kapcsolatos előnyök és kockázatok legkésőbb akkor kerülnek átadásra a Vevő számára, amikor a szállítást a Vevő telephelyén kirakják, vagy a megbeszélt szállítási címen, vagy amikor a termékeket átadják ha a vevő a termékeket beszállítótól veszi át. Ha a szállítás a Szállítótól független okokból késik, a kockázat áthárul a Vevőre, amikor a Vevő értesül arról, hogy a termékek készen állnak a szállításra. Ettől kezdve a Vevő költségére és kockázatára tárolja és biztonságban tartja a Szállító a termékeket.

 

11. A szállítás ellenőrzése és elfogadása

11.1 A Vevőnek késedelem nélkül, de legkésőbb a kézhezvételtől számított hat napon belül ellenőriznie kell a leszállított termékeket és a hiányzó mennyiségekről és/vagy nyilvánvaló hibákról haladéktalanul, de legkésőbb a termékek ellenőrzését követő két napon belül írásban tájékoztatnia kell a Szállítót. Amennyiben a Vevő ezt elmulasztja, a szállított termékeket elfogadottnak kell tekinteni, és a Szállító nem felel a később bejelentett hibákért.

11.2 A Vevőnek a szállítási károkkal és a szállításból eredő egyéb kérdésekkel kapcsolatos panaszait a kézbesítés vagy a fuvarokmány kézhezvételekor írásban kell az utolsó teherfuvarozóhoz intéznie (a szállítólevélen szereplő foglalási jegyzék). A szállítási károkat, amelyek a csomagolás típusa miatt nem azonnal láthatók, a termékek átvételétől számított nyolc napon belül írásban kell jelenteni a Szállítónak.

11.3 A Vevő semmilyen körülmények között nem jogosult a panasz tárgyát képező szállítás teljes vagy részleges fizetésének visszatartására.

 

12. Garancia és felelősség

12.1 A Szállító garantálja, hogy az általa szállított termékek gyártási és anyaghibáktól mentesek az üzemi(ex works) szállítás idején.

12.2 A garantált funkciók csak azok, amelyeket a megrendelés visszaigazolásában kifejezetten ilyenként jelölnek meg. Az ilyen garancia a garanciális időszak végéig tart (lásd a 13. szakaszt).

12.3 A Vevőnek írásban kell értesítenie a Szállítót a garancia időtartama alatt (lásd a 13. szakaszt), valamint a hiba vagy hiány  felfedezésétől számított nyolc napon belül a hibáról vagy a garantált szolgáltatás hiányáról. A Vevőnek a kérdéses terméket a Vevő saját költségén kell visszaszolgáltatnia a Szállítónak (lásd a fenti 9. szakaszt). A Szállító nem felel a később bejelentett hibákért.

12.4 Amennyiben a Szállító felelősséget vállal a hibás termékekért, amelyekről időben beszámoltak, és amelyek bizonyíthatóan a kockázat átruházása előtt bekövetkezett körülmények következményei, a Szállító fenntartja a jogot, hogy a megfelelő összeg jóváírásával maga dönthessen a kár rendezéséről (mérséklés) szerint a hibás alkatrészeket vagy termékeket ingyenesen kijavítani, vagy az alkatrészeket vagy termékeket hibamentes alkatrészekre vagy termékekre cserélni. A kicserélt alkatrészek vagy termékek a Szállító tulajdonába kerülnek.

12.5 Annak érdekében, hogy a Szállító elvégezhesse a szükségesnek tűnő fejlesztéseket vagy csereszállításokat, a Vevőnek meg kell adnia a szükséges időt és lehetőséget a szállítóval kötött megállapodást követően. Ellenkező esetben a Szállító mentesül a következményekért való felelősség alól. A vevő csak a hiba kijavítására jogosult, vagy arra, hogy egy külső szakember kijavítsa a hibát olyan sürgős esetekben, amikor az üzembiztonság veszélyben van, vagy az aránytalan károk megelőzése érdekében. Ilyen esetekben azonban a Szállítót haladéktalanul tájékoztatni kell.

12.6 A javításból vagy a csere szállításából eredő közvetlen költségek közül a Szállító viseli a cseretermék költségeit - feltéve, hogy a panasz indokoltnak bizonyul. A Vevő viseli az egyéb költségeket, különös tekintettel a leszerelésre és felszerelésre, valamint az összes szállítási és utazási költségre.

12.7 A törvényi előírások keretein belül a Vevő jogosult elállni a szerződéstől, ha a Szállító okszerű türelmi idővel ellátott írásbeli emlékeztető ellenére sem élt okszerű határidővel a minőségi hibából eredő javításra vagy csereszállításra. Kisebb hiba esetén a Vevő csak a vételár csökkentésére jogosult.

12.8 A Szállító nem vállal garanciát, vagy a jótállás idő előtt lejár a következő esetekben: Nem megfelelő vagy nem rendeltetés szerű használat; helytelen összeszerelés vagy üzembe helyezés a Vevő vagy harmadik fél által; normális kopás és elhasználódás; helytelen vagy gondatlan kezelés; nem megfelelő karbantartás; a Vevő vagy harmadik fél általi jogosulatlan változtatások és javítások; nem megfelelő berendezések vagy anyagok használata; kémiai, elektrokémiai vagy elektromos hatások alkalmazása; vagy nem eredeti pótalkatrészek és fogyóeszközök használata - feltéve, hogy azokat a Szállító nem ajánlotta vagy hagyta jóvá írásban.

12.9 A Szállító felelősségének maximális összege a szerződés értékére korlátozódik, kivéve jogellenes szándék vagy súlyos gondatlanság esetét. A Szállító nem vállal felelősséget vagy kártérítési igényt ezen az összegen felül.

12.10 A Szállító csak akkor felel a kárért, amely nem a szállított terméken történt, ha a Vevő bizonyítja, hogy a Szállító szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozta a kárt. A Szállító nem vállal felelősséget helyettes képviselői magatartásáért.

12.11 A Szállító felelőssége csak azokra a károkra terjed ki, amelyek bizonyíthatóan gyenge anyagok, tervezési hibák, a Szállító hibás végrehajtása vagy más, a Szállító felelőssége miatt következtek be. Ez kizárja különösen a Vevő utasításaiból és/vagy specifikációiból eredő károkért való felelősséget.

12.12 A Szállító nem vállal felelősséget az olyan közvetett és véletlen károkért, mint például a gyártási leállás, a megnövekedett működési költségek, a használat elvesztése, a megrendelések és a profit elvesztése vagy egyéb járulékos veszteségek, hacsak a kötelező termékfelelősségi előírások másként nem rendelkeznek.

 

13. Jótállási idő, korlátozás

13.1 A szállított termékek jótállási ideje két év, amennyiben a szállító összes karbantartási utasításának dokumentáltan megfelelnek.

13.2 A Vevő minden garanciális igénye lejár a fenti 13.1 szakaszban meghatározott időszakok végén.

13.3 A jótállási időszakok a telepítéssel kezdődnek, de legkésőbb hat hónappal a gyártelepi szállítás után.

 

14. Összeszerelés és üzembe helyezés

Ha a Szállító a megbízott  és összeszereli a termékeket, akkor a Vevőnek külön számlázzák a megbízott szolgáltatásokat.

 

15. A szerződés módosítása, szétválaszthatósági záradék

15.1 Ezen általános szerződési feltételek minden változtatásához vagy kiegészítéséhez az írásbeli forma érvényes.

15.2 Amennyiben ezen általános szerződési feltételek érvénytelenek vagy érvénytelenné válnak, ez nem érinti a jogviszony fennállását vagy érvényességét, illetve a fennmaradó rendelkezések érvényességét. Az érvénytelen rendelkezés helyébe egy érvényes rendelkezés lép, amely a lehető legszorosabban megismétli az eredeti rendelkezés gazdasági szándékát. Ugyanez vonatkozik a szerződés hiányosságaira is.

 

16. Alkalmazandó jog

Ezeket az általános feltételeket és minden olyan adásvételi, szolgáltatási és szállítási szerződést, amelyekre ezek az általános feltételek vonatkoznak, beleértve, ha a vevő külföldi székhelyű, vagy ha a megrendelést külföldről adják le, kizárólag a svájci anyagi jog irányadó, minden rendelkezés kizárásával a svájci szövetségi törvény a nemzetközi magánjogról (IPLA). Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezmény (CISG) alkalmazása szintén kizárt.

A szerződés nyelve német.

17. A joghatóság helye

Az egyedüli joghatóság a Szállító székhelye, amely kizárólag arra a jogra vonatkozik, hogy a Szállító bírósági eljárást folytasson a Vevővel szemben egy másik illetékes bíróság előtt.